Aktualności

Szkolenie okresowe służby bhp

Szkolenie okresowe służby bhp

W 2017 r. będę zobowiązany do odbycia szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp. W związku z tym mam pytanie, ile godzin takie szkolenie powinno trwać? Nadmienię, że cztery lata temu byłem na szkoleniu w Krakowie, trwało 3 dni po 8 godz. + jeden dzień e-learningowo. Obecnie ta sama firma prowadzi szkolenia przez 2 dni po 8 godzin, pozostałe dwa dni e-learningowo, a wszystko to związane jest z brakiem chętnych. Ponadto są zamieszczane ogłoszenia w Internecie o szkoleniach prowadzonych tylko i wyłącznie e-learningowo (koszt takiego niby szkolenia to 300 zł). Proszę o odpowiedź, ile godzin i w jakiej formie należy odbyć szkolenie dla pracowników służby bhp zgodnie z przepisami?

Prawidłowe szkolenie bhp

Jednoznaczna odpowiedź na pańskie wątpliwości zawarta jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r., nr 180, poz. 1860, ze zm.), gdzie p. VII szczegółowo odnosi się do tej tematyki. W myśl tego przepisu celem szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • Przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co do dopuszczalnych form organizacji analizowanego szkolenia okresowego – szkolenie to powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych). W tabeli poniżej przypominamy zawarty w rozporządzeniu ramowy program szkolenia okresowego dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby. Program szkolenia okresowego służby bhp powinien więc obejmować co najmniej 32 godziny lekcyjne, w tym 4 godz. ćwiczeń (rozporządzenie określa minimalną liczbę godzin). Przed wyborem formy szkolenia, spośród wymienionych wyżej dopuszczalnych form, zalecamy jednak pogłębioną analizę oczekiwanych rezultatów, przeprowadzenie pewnego rodzaju analizy SWOT (mocne i słabe punkty) i dopiero na tej podstawie dokonanie wyboru, co powinno pozwolić na uniknięcie ewentualnego rozczarowania.

Tematy bhp szkolenie

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 5H
  2. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych – 5H
  3. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów – 5H
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy – 2H
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  1. zagrożenia wypadkowe – 5H
  2. hałas i drgania mechaniczne – 5H
  3. szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły – 5H
  4. czynniki biologiczne – 5H
  5. promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe – 5H
  6. pola elektromagnetyczne – 5H
  7. energia elektryczna i elektryczność statyczna – 5H
  8. mikroklimat środowiska pracy – 5H
  9. oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy – 5H
  10. zagrożenia pożarowe i wybuchowe – 5H
  11. zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów – 5H
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy – 4H
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  1. urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne – 2H
  2. urządzenia zabezpieczające – 2H
  3. środki ochrony indywidualnej – 2H
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) – 4H (w tym 2H ćwiczeń)
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka – 2H
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp – 2H
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 3H (w tym 2 ćwiczeń)
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – 1H
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego – 2H

Razem: minimum 32 (w tym 4 ćwiczeń)

Źródło: ATEST.pl

Projekt strony FlippStudio