Oferta

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy. Obowiązek powołania tego zespołu ciąży na pracodawcy (3§ rozporządzenia Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich udokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy Dz. U. Nr 115, poz.  744 ze zm.)

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków jest przeprowadzane z ,,urzędu” i nie jest do tego potrzebny żaden wniosek od poszkodowanego lub świadka wypadku skierowany do pracodawcy. Postępowanie powypadkowe powinno zostać wszczęte już w momencie powzięcia wiadomości o wypadku (§3 w.w. rozporządzenia). Warto też przypomnieć, że brak widocznego skutku wypadku (nie widać żadnego urazu) nie może być podstawą do zaniechania przeprowadzania takiego postępowania.

Zespół powypadkowy to dwóch równorzędnych członków bez przewodniczącego, przy czym jedna z tych osób reprezentuje pracodawcę, druga – pracowników. Nie mogą to być przypadkowe  osoby. Podstawową  zasadą określającą w § przywołanego powyżej rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest to, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:

  • pracownik służby BHP – reprezentant pracodawcy,
  • społeczny inspektor pracy – reprezentant pracowników.

Skompletowanie w.w. składu zespołu jest oczywiście możliwe tylko w większych zakładach pracy, w których funkcjonuje służba bhp i jest wybrany społeczny inspektor pracy, to zamiast niego, w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników wybrany na podstawie art. 237123aKodeksu pracy(tj. Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 ze zm.), przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli takie organizacje nie działają w zakładzie – przez pracowników w trybie przyjętym u danego pracodawcy ( § 4ww. rozporządzenia).

W mniejszych zakładach zatrudniających (20 do 100 pracowników), w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służb bhp, jej zadania może wykonać specjalista  spoza zakładu pracy. Jeżeli pracodawca ze względu na małą liczbę zatrudnionych nie jest w stanie powołać zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, w skład tego zespołu wchodzi:

  • pracodawca,
  • specjalista spoza zakładu pracy.

Uwaga!

Specjaliści ds. BHP  spoza zakładu pracy  muszą posiadać określone kwalifikacje oraz staż pracy przewidziane  rozporządzeniem z dnia 2 listopada  2004 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr  246, poz. 704).) 

Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który wydarzył się na terenie innego zakładu pracy powinien zająć się zespół powypadkowy powołany przez:

  • pracodawcę poszkodowanego pracownika w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek, albo pracodawcę, na którego terenie miał miejsce wypadek – na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika
Projekt strony FlippStudio