Oferta

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodując straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy. Ocena ryzyka jest proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.

Obowiązek oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej organizacji i realizacji wszystkich działań związanych z oceną. Może on przyjąć różne rozwiązania, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej i zasobów oraz rodzaju występujących zagrożeń. Problemem o zasadniczym znaczeniu jest postrzeganie oceny ryzyka zawodowego jako części procesu zarządzania ryzykiem, który przebiega wewnątrz przedsiębiorstwa i jest realizowany przy poparciu wszystkich jego pracowników Składające się na ten proces: ocena ryzyka, planowanie i realizacja wynikających z oceny działań eliminujących lub ograniczających ryzyko oraz sprawdzenie ich skuteczności, powinny prowadzić do systematycznej poprawy warunków pracy

CONCEPT BHP wykorzystując system komputerowy STER opracowany przez Centralny Instytut Badawczy wyliczy Państwu ryzyko zawodowe dotyczące niemal wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych w stanowisku pracy, nie wyłączając środowisk najbardziej niebezpiecznych i wymagających szczególnej ochrony zdrowia i życia pracowników.

Projekt strony FlippStudio