Oferta

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.) z przytoczonego przepisu wynika, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich – opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Z obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedynie obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • Kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną Stefę pożarową nie przekracza 1 000 m3 ,
  • Kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m2,
  • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Podczas opracowania Planu Obiektu wraz z terenem przyległym należy uwzględnić obowiązkowo szereg danych graficznych, dotyczących m.in. usytuowania urządzeń przeciwpożarowych w budynku, warunków ewakuacji czy danych odnoszących się do parametrów budynku i terenu.

Projekt strony FlippStudio