Oferta

Obsługa firm w zakresie BHP i P. POŻ

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP zapewniamy:

 • Przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych
 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego
 • Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń
 • Udział w postępowaniach powypadkowych
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
 • Opracowywanie zasad i tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • Analizy stanu BHP w firmie
 • Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie BHP
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów
 • Sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy
 • Sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Uczestnictwo w pracach komisji BHP
 • Pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania BHP

Zadania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie realizujemy wykorzystując komputerowy program STER opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. System ten pozwala na pełne dokumentowanie przewidzianych prawem, obowiązkowych działań związanych z bhp na stanowiskach pracy, w tym m.in. prowadzenie rejestru zagrożeń i chorób zawodowych, rejestrowanie i opracowywanie wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, ocenę ryzyka zawodowego, ewidencję wypadków wraz z opracowaniem wymaganej prawem dokumentacji powypadkowej, a także wspomaganie prowadzenia profilaktyki technicznej, medycznej i organizacyjnej.

W ramach kompleksowej usługi ochrony przeciwpożarowej zapewniamy:

 • prowadzenie i przegląd okresowy podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników,
 • udział w opracowaniu wytycznych, instrukcji zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu,
 • przedstawianie wniosków i projektów zarządzeń wewnętrznych mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie,
 • prezentowanie na naradach i posiedzeniach kierownictwa, sytuacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego,
 • udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych,
 • nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń przeciwpożarowych orz sprzętu gaśniczego,
 • nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego,
 • oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
 • stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej w zakładzie.
Projekt strony FlippStudio