Aktualności

Szkolenia pracowników bhp

Szkolenia pracowników bhp

Obowiązek  pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom przeszkolenie w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe bhp w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie bhp wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie bhp okresowe jest przeprowadzane raz na trzy lata. Jednakże na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie pracodawców oraz kierowników

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami podlegają szkoleniu bhp nie rzadziej niż 5 lat. Programy szkoleń bhp dla pracodawców i pracowników budowlanych powinny być realizowane według programów szkoleń dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń bhp, specyfiki zagrożeń i uciążliwości. Na budowie szkolenie w zakresie bhp, obejmujące wszystkich pracowników łącznie z kadrą kierowniczą, jest jednym z ważniejszych środków zapobiegania wypadkom. Przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy pracownikom na stanowiskach robotniczych należy do kierownika robót. Pracownikowi szkolonemu powinna być dostarczana dokumentacja techniczno-ruchowa lub wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku pracy. Niezależnie od powyższego, przy każdej maszynie lub urządzeniu powinna znajdować się instrukcja bezpiecznej pracy. Przy zmianie warunków pracy lub charakteru robót powinien być przeprowadzony instruktaż uzupełniający. Instruowanie pracownika na stanowisku robotniczym można zakończyć dopiero po opanowaniu przez niego bezpiecznych metod pracy na danym stanowisku.

Szkolenia na budowie

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników na stanowiskach robotniczych zatrudnionych na budowie powinno być przeprowadzone metodą instruktażu. Szkolenie to powinno być uznane za zakończone po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Wyniki sprawdzenia nabytych wiadomości powinny być stwierdzone protokołem, przy czym pracownik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu przez niego szkolenia. Personel inżynieryjno-techniczny zatrudniony na budowie obowiązany jest poddawać się szkoleniu w zakresie bhp w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, dotyczącego wiadomości z zakresu zasad techniki bezpieczeństwa pracy oraz obowiązującego ustawodawstwa prawa pracy. Sprawdzenie wiadomości następuje przed komisją egzaminacyjną po przeprowadzeniu szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp.

Projekt strony FlippStudio