Oferta

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Częstotliwość przeprowadzania, zakres i czas trwania okresowego szkolenia bhp określone są w § 15 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” ( Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późń. zmian.). Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz robotniczych. W przypadku osób na stanowiskach kierujących pracownikami pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Charakterystyka szkoleń

Szkolenie BHP

Umożliwia zapoznanie się z zasadami pracy w bezpiecznych warunkach. Przedstawia formy wykonywanych obowiązków tak, aby nie dopuścić do stanu zagrożenia oraz właściwych reakcji wobec zaistniałego niebezpieczeństwa.

Szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy, jeżeli nie – czas poświęcony na szkolenie traktowany jest jako nadgodziny.

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń:

 • Wstępne
 • Okresowe

Szkolenie wstępne

Pracownik odbywa je koniecznie przed objęciem danego stanowiska.

Dotyczy:

 • nowo zatrudnionych pracowników,
 • studentów odbywających praktykę zawodową
 • uczniów szkół zawodowych odbywających naukę zawodu
 • przeprowadzone jest jedynie w formie instruktażu.

Dzieli się je na:

 • ogólne – kwestie prawa pracy, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej;
 • stanowiskowe – zagadnienia: ergonomia, ryzyko zawodowe i ochrona przed nim; oddzielne dla każdego stanowiska;

Szkolenie okresowe

Odbywa się w trakcie zatrudnienia, służy przypomnieniu i uaktualnieniu informacji ze szkolenia wstępnego przeprowadza się w formie:

 • kursu – trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
 • samokształcenia kierowanego – uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia przy zastosowaniu poczty, Internetu oraz możliwość konsultacji ze specjalistami BHP

Dotyczy:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • pracowników inżynieryjno-technicznych – przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • pracowników służby BHP – przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • pracowników administracyjno-biurowych i innych – przeprowadza się) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub jednostki prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Każde odbyte szkolenie powinno zostać udokumentowane:

 • Wstępne – oświadczenie pracownika o jego odbyciu oraz wypełnienie „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 • Okresowe – zaświadczenie od organizatora o pozytywnym wyniku egzaminu.

A dokumenty powinny znajdować się w aktach pracownika.

Projekt strony FlippStudio