Szkolenia BHP wraz z Bioconcept BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezwykle ważne zagadnienie w każdej firmie. Niezależnie od tego, jaki jest rodzaj działalności firmy, wszystkie osoby czy to nowozatrudnione, czy to wykonujące obowiązki zawodowe od dłuższego czasu, muszą przejść szkolenie BHP. Na każdym wykonywanym stanowisku zarówno w biurze, jak i na magazynie istnieje wiele różnych zagrożeń, które grożą niebezpiecznymi konsekwencjami. Dlatego właśnie oferowane przez naszą firmę usługi są niezwykle istotne. Należy również pamiętać o tym, by regularnie przeprowadzać tego typu kursy, aby odnawiać wiedzę każdej zatrudnionej osoby. W Bioconcept BHP posiadamy doświadczonych prowadzących. Dzięki swojej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej przekazują w prosty i zrozumiały sposób wszystkie najważniejsze informacje. Właśnie dlatego nasze szkolenia są tak chętnie wybierane przez setki klientów.

Nasi specjaliści posiadają stosowne kwalifikacje określone przepisami pozwalające na obsługę podmiotów gospodarczych jako służby zewnętrzne w zakresie bhp, ppoż i ochrony środowiska.

Zatrudniamy:

  • specjalistów ds. bhp
  • specjalistów ds. ochrony środowiska
  • specjalistów ds. ppoż

Specjalizujemy się w:

  • Szkolenia BHP wstępne i okresowe
  • Obsługa firm w zakresie BHP i P. POŻ
  • Postępowanie powypadkowe
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Dobór środków ochrony indywidualnej i środków gaśniczych
  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
#

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP ?

Szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy odbywa nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy a dla pozostałych pracowników w okresie do 12 miesięcy.

Następne szkolenia okresowe powinny odbywać się w terminie:
• do 3 lat – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
• do 5 lat – dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby oraz pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• do 6 lat – dla pracowników administracyjno – biurowych.

Kto przeprowadza szkolenia okresowe w zakresie BHP

Organizację, sposób przebiegu oraz programy szkoleń okresowych BHP szczegółowo określa oraz reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

W rozporządzenie jest napisane, że szkolenia okresowe BHP może prowadzić:
• jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• pracodawca pełniący zadania służby BHP, za wyjątkiem szkoleń osób kierujących pracownikami, osób pełniących zadania służby BHP oraz innych osób związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy (warto dodać, że pracodawca sam musi być po kursie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP). ->par. 4.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Jednostka organizacyjna jako organizator szkolenia BHP

W § 4.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 r. znajdziemy informację, że „szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Natomiast §1a pkt 2 wyraźnie określa, że jednostką, która może organizować szkolenia okresowe BHP jest:
• placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
• szkołę ponadgimnazjalną,
• jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
• stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• osobą prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto pokrywa koszty szkolenia BHP ?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy szkolenia z zakresu BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, co oznacza, że zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe wliczane są do czasu pracy pracownika. Jeżeli szkolenie odbywa się poza ustalonymi godzinami pracy za ten czas przysługuje pracownikowi wynagrodzenie powiększone o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.

Ile trwa szkolenie BHP?

Przeszkolenie pracownika z przepisów zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy to jedno z obowiązków pracodawcy określone w Kodeksie pracy. Zgodnie z prawem, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości m.in. przepisów bhp. Zasady przeprowadzenia szkoleń bhp wstępnych lub okresowych bhp określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne bhp powinien odbyć nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem pracy. Obejmuje ono instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Takie szkolenie powinno trwać minimum 3 godziny lekcyjne. Instruktaż stanowiskowy odbywa się już na konkretnym stanowisku, na którym zatrudniony pracownik będzie pracował i obejmuje zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 
Czas trwania tego szkolenia wynosi:
◦   dla pracowników administracyjno- biurowych minimum 2 godziny lekcyjne,
◦   dla pozostałych pracowników minimum 8 godzin. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Czas trwania szkolenia okresowego bhp wynosi:
• dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji – minimum 16 godzin lekcyjnych;
• dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a także pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin lekcyjnych;
• dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny (w tym 4 ćwiczenia).
• Szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu oraz praktykanci. Szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Czy szkolenie może zostać zrealizowane podczas urlopu pracownika lub zwolnienia chorobowego

Szkolenia z zakresu bhp są organizowane w czasie pracy. Pracodawca nie może więc polecić pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu okresowym bhp w czasie urlopu lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Takie działanie naruszałoby obowiązujące przepisy – niezależnie od tego, czy pracownik wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu. Jeżeli w terminie zaplanowanego szkolenia pracownik jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, pracodawca powinien przeszkolić pracownika niezwłocznie po powrocie do pracy.

Podstawa prawna: art. 237[3] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), § 14, § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 ze zm.).

Jak długo są ważne szkolenia BHP?

Szkolenie wstępne BHP powinno odbyć się w dniu przyjęcia pracownika do pracy. Jest ono podzielone na instruktaż ogólny podczas którego pracownik jest zapoznawany z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz instruktaż stanowiskowy. W czasie prowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany z zasadami BHP oraz możliwymi zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy. Instruktaż ogólny można prowadzić online (z uwagi na pandemię). Instruktaż stanowiskowy należy prowadzić stacjonarnie lub ewentualnie online w zależności od zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych musi odbyć się w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia okresowe dla robotników muszą być odnawiane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Szkoleń okresowych bhp dla robotników nie można prowadzić  online.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych (np. lekarzy, nauczycieli) odbywa się nie później niż rok od daty zatrudnienia i jest ważne 5 lat. Szkolenia okresowe bhp dla administracji mogą być prowadzone online w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami musi zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenie okresowe dla tej grupy jest ważne nie dłużej niż 5 lat. Szkolenia okresowe bhp dla kierowników i pracodawców mogą być prowadzone online w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych również jest ważne do 5 lat, jednak czas od zatrudnienia do pierwszego szkolenia okresowego to 12 miesięcy. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych mogą być prowadzone online w formie samokształcenia kierowanego.

Pracownicy służby BHP, specjaliści ds. BHP, muszą swoją wiedzę aktualizować nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze szkolenie musi obyć się przed upływem 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia te mogą być prowadzone online w formie samokształcenia kierowanego.

Jakie szkolenia BHP powinni odbywać praktykanci ?

Stosownie do art. 2373 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika (praktykanta) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenia te prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Z uwagi na to, że okres praktyk zawodowych nie przekracza na ogół trzech miesięcy, wystarczające jest zapewnienie wyłączenie szkolenia wstępnego. Szkolenie to, zgodnie z § 8 r.s.b.h.p., przeprowadzane jest w formie instruktażu według szczegółowych programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:  szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż ogólny) oraz  szkolenie wstępne na stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy). Instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę studencką u pracodawcy oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu (§ 10 ust. 1 r.s.b.h.p.). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką (§ 11 ust. 1 r.s.b.h.p.). Podczas szkolenia wstępnego pracodawca powinien również zapoznać praktykanta z ryzykiem zawodowym, jakie wiąże się z pracą wykonywaną na jego stanowisku (art. 226 pkt 2 k.p.).

Projekt strony FlippStudio