Aktualności

Wypadek w pracy- procedury

Wypadek w pracy- procedury

Przestrzeganie zasad BHP w każdym zakładzie pracy jest kwestią priorytetową. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że nawet przy zachowaniu wszelkich przepisów dochodzi do niebezpiecznych, nieprzewidzianych sytuacji, wskutek których pracownik może doznać uszczerbku na zdrowiu. Wypadek w pracy budzi konieczność wdrożenia obowiązkowego postępowania, w które musi być zaangażowany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie powypadkowe – jak wygląda?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, jest zgłoszenie faktu przełożonemu bezpośrednio przez pracownika bądź przez inną osobę, która jest świadkiem zdarzenia. Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad BHP w firmie jest zobligowana przede wszystkim do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy, a także do uruchomienia specjalnego postępowania.

Drugim etapem jest oczywiście zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Eliminacja zagrożenia pozwala na wykluczenie uszkodzenia ciała innych osób, które znajdują się w otoczeniu.

Kolejnym krokiem postępowania jest powołanie zespołu powypadkowego, który ma za zadanie ustalić okoliczności zdarzenia oraz opracować plan eliminacji czynników ryzyka – w zależności od liczby zatrudnionych pracowników, w skład zespołu może wchodzić sam pracodawca, społeczny inspektor pracy, oddelegowany podwładny posiadający niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do czynności w zakresie BHP lub specjalista zewnętrzny.

Czym kończy się postępowanie?

Procedura kończy się sporządzeniem niezbędnej dokumentacji – karty wypadku lub protokołu ze zdarzenia, co musi odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zdarzenia. Taki dokument następnie maksymalnie w ciągu 5 dni musi zostać potwierdzony przez pracodawcę, a następnie wręczony osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu na terenie zakładu bądź w drodze do pracy.

Przełożony ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków, do których dochodzi na terenie przedsiębiorstwa, a więc zobligowany jest do wprowadzenia doń wszelkich niezbędnych danych z protokołu postępowania, dotyczących pracownika oraz zdarzenia.

Projekt strony FlippStudio