Aktualności

Wskaźnik wypadkowości

Wskaźnik wypadkowości

Według danych GUS, w I połowie 2022 r. zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w pracy — było to o 2,6% więcej niż w I półroczu 2021 r. Natomiast zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących — z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. Tak dokładne dane zostały uzyskane dzięki wskaźnikowi wypadkowości. Czym on dokładnie jest?

Czym jest wskaźnik wypadkowości?

Jest to jedna z miar wykorzystywana do celów statystycznych. Dzięki wskaźnikowi wypadkowości możemy porównywać sytuacje niebezpieczne, które odbywały się w różnym odcinku czasowym i dotyczyły osób umiejscowionych w zakładach pracy działających w różnych branżach. Uzyskane dane pokazują stanowiska najbardziej narażone na niebezpieczeństwa, przez co na tej podstawie można przygotować odpowiednie działania profilaktyczne, a także o wiele lepiej szkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak obliczyć wskaźnik wypadkowości?

Wyróżniamy trzy wskaźniki — częstości, ciężkości oraz umieralności.

1. Pierwszy z nich obliczamy jako iloraz liczby wypadków do liczby osób pracujących. Uzyskany wynik następnie mnożymy przez liczbę wszystkich zatrudnionych pracowników,
2. Drugi z nich oblicza się na podstawie iloczynu dni niezdolności do pracy do liczby wypadków przy pracy, ponownie pomnożony przez liczbę zatrudnionych osób. Przy czym z tego wskaźnika nie korzysta się w celu obliczenia wypadków śmiertelnych,
3. Z kolei trzeci oblicza się jako stosunek umieralności. Jest to iloczyn liczby wypadków śmiertelnych do ogólnej liczby wypadków, też pomnożony przez liczbę zatrudnionych pracowników. W ramach uzupełnienia danych najlepiej jest go obliczać wraz z poprzednim stosunkiem.

Uzyskane wyniki

Dzięki obliczonym wartościom możliwe jest poznanie specyfiki zagrożeń związanych z daną branżą. Co ważniejsze, pozwalają one ocenić nie tylko skuteczność zastosowanych przepisów BHP charakterystycznych dla danej branży, ale również zbadać kompetencje kierownictwa i nadzoru odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w konkretnym zakładzie. Warto szczegółowo analizować dane, by móc zapewnić pracownikom bezpieczne warunki i środowisko pracy.

Projekt strony FlippStudio