Bezpieczeństwo na stacjach paliw płynnych

Paliwe płynne – surowce bez których człowiek nie wyobraża sobie żyć:

Ropa naftowa oraz jej produkty rafineryjne i petrochemiczne stanowią jedno z ważniejszych źródeł energii, paliw i surowców, bez których życie współczesnego człowieka i jego dalszy rozwój byłoby niewyobrażalnie trudne i skomplikowane. Mimo dobrodziejstwa dla ludzkości, jakim jest ropa naftowa, niesie ona ze sobą wiele zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia człowieka oraz przyrody, wynikających z jej właściwości fizykochemicznych i toksycznych.

Wydobywanie ropy naftowej i technologia jej przetwarzania:

Przy nieracjonalnym jej pozyskiwaniu i przetwarzaniu oraz obchodzeniu się może stwarzać różnorakie zagrożenia prowadzące do poważnych awarii, katastrof i wypadków. Współczesne technologie wydobycia i przeróbki ropy naftowej są na ogół na tyle opanowane, że tylko zbieg niesprzyjających okoliczności, w tym nieuwaga człowieka lub ingerencja osób niepowołanych może prowadzić do niepożądanych następstw. Wszelkie negatywne zjawiska związane z ropą naftową i jej przetwórstwem eliminuje człowiek racjonalną gospodarką, właściwą technologią i procesami przetwarzania oraz dystrybucji surowców i materiałów, a także stosowaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych, właściwym bezpieczeństwem pracy oraz przestrzeganiem odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. Ochrona człowieka w środowisku pracy w tym przemyśle jest obwarowana krajowymi aktami prawnymi i normatywami higienicznymi, zgodnymi z dyrektywami unijnymi w zakresie kształtowania warunków pracy, w tym ochrony pracowników przed narażeniem na czynniki chemiczne i fizyczne

 

Źródło: ciop.pl

Call Now Button