W marcu 2016 r. planowane jest uruchomienie kampanii społecznej „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Środki przekazu kampanii będą skupiały się wokół promocji zdrowia osób pracujących, która może mieć bezpośredni wpływ na kondycję finansową i postrzeganie firmy.

Za promocję zdrowia osób pracujących uważa się „nowoczesną strategię wspierania rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstw, osiąganego poprzez skoordynowane inwestycje w umacnianie zdrowia ich personelu” (Puchalski K., 2008). Zgodnie z podejściem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oznacza to zbiorowy wysiłek pracodawców, pracowników i społeczeństwa, zmierzający do polepszenia stanu zdrowia i poziomu samopoczucia u pracowników.

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej, dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. Koszty ekonomiczne wynikające z absencji chorobowej, wypadków i chorób zawodowych hamują wzrost gospodarczy oraz obciążają systemy zabezpieczenia społecznego i finanse publiczne. Trudny do oszacowania czynnik stanowią koszty społeczne wynikające z wyprowadzenia z życia społecznego pracowników, którym stan zdrowia nie pozwala na pracę.

Do takich inicjatyw należy również kampania „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, która jest realizowana przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.