Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 29 lutego 2016 roku poprzez swoją stronę internetową ogłosiło kolejną, 44 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest organizatorem konkursu, we współpracy z kilkoma innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, organizatorami szkoleń i kursów BHP, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Przesłaniem wydarzenia jest przedstawienie i popularyzacja nowatorskich pomysłów oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których wdrożenie pozytywnie wpłynęło na poprawę warunków pracy. Konkurs promuje również projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka na stanowisku pracy.

Do udziału w Konkursie przyjmowane będą projekty w trzech kategoriach:
- rozwiązania techniczne i technologiczne - w ramach kategorii A
- prace naukowo-badawcze - w ramach kategorii B
- przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne - w ramach kategorii C

Czas na złożenie wniosków przewidziany jest do 31 maja 2016 r. - w ramach kategorii A, oraz do 31 sierpnia 2016 r. w ramach pozostałych kategorii.

Wszelkich informacji na temat wydarzenia można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, ul. Czerniakowska 16 w Warszawie, tel. (22) 623 36 83