Korzyści bezpośrednie i pośrednie wypływające ze stosowania suchych kultur bakteryjnych oferowanych przez
firmę "CONCEPT BHP"

1. Korzyści ekonomiczne.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji. Większość oszczędności uzyskuje się dzięki prostszej konstrukcji urządzeń do oczyszczania ścieków oraz ich łatwiejszej eksploatacji.

2. Poprawa pracy oczyszczalni, uzyskiwana poprzez redukcję BZT 5 oraz    zawiesiny stałej na zrzucie do odbiornika.


3. Degradacja tłuszczy:

a) ułatwienie eksploatacji urządzeń poprzez:
•    czystszy osad oraz wodę nadosadową,
•    odtłuszczone ściany zbiorników oraz urządzenia (np. pompy zatapiane),
•    redukcję ilości piany
b) poprawa wyglądu,
c) praktyczne wyeliminowanie chemicznych metod usuwania tłuszczy bądź ich ograniczenie,
d) zwiększenie bezpieczeństwa,
e) zwiększenie pojemności piaskowników poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń tłuszczowych
f)  zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, oszczędność energii na pompach.

4. Efektywne eliminowanie zapachów:


a) praktycznie wyeliminowanie chemicznych metod w usuwaniu zapachów   lub ich ograniczenie 
b) poprawa warunków pracy oraz  zamieszkania dla ludzi przebywających  stale w okolicach zbiorników nieczystości

5. Zredukowanie korozji spowodowanej siarkowodorem.

6. Polepszenie sedymentacji ciał stałych:

a) wyeliminowanie lub zredukowanie flokulantów (dodatków stosowanych     w klasycznych metodach do usprawniania procesu sedymentacji),
b) zwiększenie gęstości osadu, co powoduje:
•     zmniejszenie wymiarów pomp osadowych,
•     zmniejszenie objętości osadu do dalszego zagęszczania

7. Przyśpieszenie rozkładu substancji organicznych:


a) zmniejszenie ładunku w osadnikach gnilnych,
b) zintensyfikowania procesu nitrifikacji,
c) redukcja ciał stałych,
d) redukcja niepożądanych składników (np. fenoli, itp.)

8. Polepszenie warunków obsługi osadników gnilnych:

a) eliminacja tłuszczy,
b) zwiększenie, przyśpieszenie produkcji gazu,
c) stabilizacja osadu
•    zredukowanie nieprzyjemnych zapachów,
•    ułatwienie odwodnienia osadu,
•    zmniejszenie wydatków związanych z obsługą

9. Szybki powrót do normalnego stanu w przypadku zakłóceń (awarii) pracy oczyszczalni:

a) w następstwie wypłukania osadu czynnego poprzez zastosowanie preparatów zawierających suche kultury bakteryjne,
b) możliwość dostarczenia odpowiedniej biomasy do ponownego namnażania w następstwie przeciążenia związkami toksycznymi,
c) możliwość przeżycia i przystosowania się bakterii w przypadkach problemów związanych z brakiem napowietrzania (mikroaerofile).