Oferowane biopreparaty zawierają mikroorganizmy występujące w środowisku naturalnym człowieka. Nigdy nie były ulepszane genetycznie. Jako mikroorganizmy saprofityczne są przyjazne dla ludzi, flory i fauny.

 

 

Charakterystyka biopreparatów

Preparaty biologiczne zawierają naturalne mikroorganizmy saprofityczne, głównie ze szczepów Bacillus subtilis i Bacillus cereus, które są związane na nośnikach mineralnych – węglanie wapnia i glino – krzemianach. Mikroorganizmy są wyodrębniane ze środowiska naturalnego i selekcjonowane pod kątem ich maksymalnej zdolności do wytwarzania enzymów ukierunkowanych na rozkład trudno degradowalnych substancji organicznych. Są one odporne na działanie toksyn. Nośniki mineralne, węglan wapnia wydobywany spod dna morskiego, koralowce oraz skały wulkaniczne (glinokrzemiany) charakteryzują się specyficznymi własnościami fizyko-chemicznymi takimi jak: duża powierzchnia właściwa, porowatość, zdolność do sorpcji, koagulacji i flokulacji. Własności te umożliwiają:

 • ochronę makro- i mikroskopową mikroorganizmów,
 • podwyższenie kinetyki wytwarzania enzymów enzymów reprodukcji.

Korzyści wynikające ze stosowania biopreparatów:

 • poprawa parametrów jakościowych wód odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, higienizacja osadów
 • redukcja osadów nadmiernych
 • szybkość, łatwość i niskie koszty aplikacji
 • usuwanie związków metali ciężkich, szybka biodegradacja większości organicznych związków chemicznych
 • polepszenie flokulacji zawiesin i parametrów opadalności osadów
 • reaktywacja naturalnej flory bakteryjnej

Sposób działania niektórych biopreparatów

 • Działanie fizyko-chemiczne
 • Jonowe oddziaływanie nośników mineralnych na zawiesiny polepszające flokulację
 • Sorpcja amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów i amin przez nośniki mineralne
 • Działanie buforujące
 • Wiązanie metali ciężkich na drodze wymiany jonowej
 • Wiązanie fosforanów
 • Działanie biologiczne:

- szybka biodegradacja większości trudno degradowalnych  substancji organicznych takich jak węglowodory alifatyczne i aromatyczne, halogenki, tłuszcze, detergenty, odpady zwierzęce i roślinne

- poprawa procesów nitryfikacji i defosfosfatacji

redukowanie ilości osadów nadmiernych nadmiernych o około 30%

- zmniejszanie czasu zatrzymania ścieków o 10 – 20%

- redukcja zużycia energii w procesach oczyszczania

Skład i własności

 • mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu związane na nośnikach mineralnych
 • wygląd: rozdrobniony proszek o uziarnieniu 20 – 160 μ0,5 – 1,5 mm, 5 – 7 mm
 • gęstość: 1 – 1,2 g/ml
 • zapach: bez zapachu
 • kolor: szaro-beżowy
 • pH roztworu nasyconego: 6,5 – 7,5

Bezpieczeństwo

Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, fauny i flory. Spełniają wymogi I (pierwszej) klasy Europejskiej Federacji Biotechnologii:”Mikroorganizmy, które nigdy nie były opisane jako środki odpowiedzialne za choroby u ludzi i które nie są szkodliwe dla środowiska”. Preparaty posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny. Podobnie jak przy wszystkich preparatach proszkowych zaleca się chronić oczy, drogi oddechowe i ręce.

Pakowanie i przechowywanie

 • opakowanie plastikowe 0,5 i 1 kg
 • worki 25 kg
 • przechowywanie: 2 lata od daty produkcji w temp. 5 – 40 0C
 • chronić przed wilgocią