Oferujemy

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP zapewniamy:

 • Przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych
 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego
 • Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń
 • Udział w postępowaniach powypadkowych
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
 • Opracowywanie zasad i tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • Analizy stanu BHP w firmie
 • Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie BHP
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów
 • Sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy
 • Sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Uczestnictwo w pracach komisji BHP
 • Pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania BHP

Czytaj więcej: Oferujemy

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy. Obowiązek powołania tego zespołu ciąży na pracodawcy ( 3 § rozporządzenia Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich udokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy Dz. U. Nr 115, poz.  744 ze zm.) Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków jest przeprowadzane z ,,urzędu”  i nie jest do tego potrzebny żaden wniosek od poszkodowanego lub świadka wypadku skierowany do pracodawcy. Postępowanie powypadkowe powinno zostać wszczęte już w momencie powzięcia wiadomości o wypadku ( § 3w.w. rozporządzenia). Warto też przypomnieć, że brak widocznego skutku wypadku (nie widać żadnego urazu) nie może być podstawą do zaniechania przeprowadzania takiego postępowania.

Czytaj więcej: Postępowanie powypadkowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 109, poz. 719 z 2010 r.) z przytoczonego przepisu wynika, że  właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich – opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.Z obowiązku sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedynie obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

Czytaj więcej: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Unormowania prawne dotyczące ryzyka zawodowego w Polsce


Kodeks pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy (art. 226 k.p.).
Zgodnie z tym artykułem, pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach, wielkości ryzyka, które wiąże się z zagrożeniami występującymi przy wykonywanych pracach oraz o rodzaju i sposobie używania środków profilaktycznych stosowanych do ochrony przed zagrożeniami. Oprócz obowiązku informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanych z wykonywaną pracą, w chwili obecnej istnieje szereg aktów prawnych zobowiązujących pracodawców do oceny oraz stosowania środków zmniejszających ryzyko.

Czytaj więcej: Unormowania prawne dotyczące ryzyka zawodowego w Polsce

Aktualności

UWAGA !

LETNIA PROMOCJA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW - CENA OD 40 zł

Więcej artykułów…

 1. Ocena ryzyka zawodowego