Kodeks pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku pracy (art. 226 k.p.).
Zgodnie z tym artykułem, pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach, wielkości ryzyka, które wiąże się z zagrożeniami występującymi przy wykonywanych pracach oraz o rodzaju i sposobie używania środków profilaktycznych stosowanych do ochrony przed zagrożeniami. Oprócz obowiązku informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanych z wykonywaną pracą, w chwili obecnej istnieje szereg aktów prawnych zobowiązujących pracodawców do oceny oraz stosowania środków zmniejszających ryzyko.

  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dział IV Procesy pracy, rozdział 1. Przepisy ogólne, §39) nakłada na pracodawców obowiązek oceny, dokumentacji i stosowania środków zmniejszających poziom ryzyka.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912), mówi, że z: ,,Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z : ryzykiem zawodowym i i zagrożeniami dla zdrowia ui życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia”.
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, oz. 313) mówi że:

1. Pracodawca jest zobowiązany ocenić ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

· masę przemieszczającego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,
· warunki środowiskowa pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,
· indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.

2. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być dokonana przy organizowaniu prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest zobowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.