Podczas zaistnienia zjawiska smogu w przestrzeni otwartej znajdują się szkodliwe pyły oraz związki chemiczne. Jednym z podstawowym obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Ochronę tą pracodawca powinien realizować poprzez stworzenie i utrzymanie bezpiecznych warunków pracy, bez rozróżnienia na to, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniach, czy poza nimi. Obowiązek ten wynika z art. 207 Kodeksu Pracy.

W wypadku zaistnienia przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy, bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków ochrony dróg oddechowych na stanowiskach pracy w przestrzeni zamkniętej. Natomiast przekroczenie norm dopuszczalnych stężeń dla powietrza atmosferycznego, jeżeli nie są w niej przekroczone wartości NDS, nie stanowi prawnie obowiązku pracodawców do zapewnienia pracującym do 8 godzin w przestrzeni otwartej środków ochrony dróg oddechowych. Pomimo tego, osoby pracujące dłuższy czas w warunkach określanych jako smog, powinny korzystać z ochrony zapewnianej przez półmaski filtrujące typu FFP1 z zaworem wydechowym oraz z oznakowaniem CE, które gwarantuje spełnienie wymagań tych środków ochrony BHP w zakresie ochrony przed aerozolami.